Publikationen

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Faesen, A. C.; Luna-Vargas, M. P. A.; Geurink, P. P.; Clerici, M.; Merkx, R.; van Dijk, W. J.; Hameed, D. S.; El Oualid, F.; Ovaa, H.; Sixma, T. K.: The differential modulation of USP activity by internal regulatory domains, interactors and eight ubiquitin chain types. Chemistry and Biology 18 (12), S. 1550 - 1561 (2011)
2.
Zeitschriftenartikel
Faesen, A. C.; Dirac, A.M.G.; Shanmugham, A.; Ovaa, H.; Perrakis, A.; Sixma, T. K.: Mechanism of USP7/HAUSP activation by its C-terminal ubiquitin-like domain and allosteric regulation by GMP-synthetase. Molecular Cell 44 (1), S. 147 - 159 (2011)
Zur Redakteursansicht