Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Gressel, S.; Schwalb, B.; Cramer, P.: The pause-initiation limit restricts transcription activation in human cells. Nature Communicationsvolume 10 (1), 3603 (2019)
2.
Zeitschriftenartikel
Sohrabi-Jahromi, S.; Hofmann, K. B.; Boltendahl, A.; Roth, C.; Gressel, S.; Baejen, C.; Söding, J.; Cramer, P.: Transcriptome maps of general eukaryotic RNA degradation factors. eLife 8, e47040 (2019)
3.
Zeitschriftenartikel
Gressel, S.; Schwalb, B.; Decker, T. M.; Qin, W.; Leonhardt, H.; Eick, D.; Cramer, P.: CDK9-dependent RNA polymerase II pausing controls transcription initiation. eLife 6, e29736 (2017)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

4.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Gressel, S.: Multi-omics analysis of transcription kinetics in human cells. Dissertation, Georg-August-Universität, Göttingen (2019)
Zur Redakteursansicht