Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (4)

1.
Zeitschriftenartikel
Grotjohann, T.; Testa, I.; Reuss, M.; Brakemann, T.; Eggeling, C.; Hell, S. W.; Jakobs, S.: rsEGFP2 enables fast RESOLFT nanoscopy of living cells. eLife 1, e00248 (2012)
2.
Zeitschriftenartikel
Bingen, P.; Reuss, M.; Engelhardt, J.; Hell, S. W.: Parallelized STED fluorescence nanoscopy. Optics Express 19 (24), S. 23716 - 23726 (2011)
3.
Zeitschriftenartikel
Engelhardt, J.; Keller, J.; Hoyer, P.; Reuss, M.; Staudt, T.; Hell, S. W.: Molecular orientation affects localization accuracy in superresolution far-field fluorescence microscopy. Nano Letters 11 (1), S. 209 - 213 (2010)
4.
Zeitschriftenartikel
Reuss, M.; Engelhardt, J.; Hell, S. W.: Birefringent device converts a standard scanning microscope into a STED microscope that also maps molecular orientation. Optics Express 18 (2), S. 1049 - 1058 (2010)
Zur Redakteursansicht